Ik wil bij de club!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden We Like Living Productions

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: We Like Living Productions, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het

nummer 64875210

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of

werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het

verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen

1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de

door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk is afgeweken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de

rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking

van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding

een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de

offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en

afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever

redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke

vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een

gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede

eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten

waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde

kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer

gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de

Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een

bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging

van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden

die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt

dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14

dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog

bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de

Algemene voorwaarden We Like Living Productions

prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting

ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de

Overeenkomst zal plaatsvinden.

4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van

enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd

hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst

1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer,

respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer

aan Opdrachtgever.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van

de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed

Opdrachtnemer in acht.

2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve

geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,

gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe

uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.

4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij

overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in

gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden

voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden

doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk,

indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever,

Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is

gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij

Opdrachtgever.

2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de

uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan

Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst

geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is

aanvaard.

3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben

dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan

Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte

opdracht.

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet

tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn

gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen

Algemene voorwaarden We Like Living Productions

heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de

Overeenkomst.

3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen,

stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de

aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar

personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen

verrichten.

4. Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar

locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst,

een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel,

verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor

Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. (Op)levering

1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking

worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de

zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken

haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het

moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden

geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat

Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als

betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met

inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer

vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij

het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij

er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn

toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder

voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt

of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder

inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van

Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan

derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich

meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden We Like Living Productions

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de

Overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen

zal tekortschieten;

b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is;

c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van

betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder

curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar

vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt

dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3

maanden is opgeheven.

2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er

zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding

van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van

Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de

Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze

algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte

schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer

de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen

van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle

Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten

uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven

wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is

Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente

verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand

wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot

vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende

met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op

15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de

verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Algemene voorwaarden We Like Living Productions

5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum

schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en

vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot

verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 14. Reclames en onderzoek

1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van

Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij

Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien

Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)

onderzoeken.

4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde

zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een

vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de

factuur crediteren.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door

Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet

behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die

verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de

overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de

zijde van Opdrachtnemer.

2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet

mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden

zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds

ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens.

2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid

van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het

bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der

uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak

en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan

Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

Algemene voorwaarden We Like Living Productions

beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden

ondergeschikten.

Artikel 17. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden

is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is

Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet

gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan

eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen

zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van

intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten,

modelrechten en/of octrooirechten.

2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals teksten,

rapporten, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door

Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in

de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt,

verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht,

tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19. Vrijwaring derden

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien

Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al

hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in

gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van

Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van

Opdrachtgever.

Artikel 20. Vervaltermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Algemene voorwaarden We Like Living Productions

Artikel 21. Contractovername

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke

toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al

schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever

te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan

deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven

voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de

hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de

datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter

zake gehouden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht

van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet

bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.

Ondergetekende verklaart hierbij de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te

gaan.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening: